Trustpilot 9,6
Gratis verzending
Niet goed, geld terug
Thuiswinkel Waarborg

Algemene voorwaarden van Orangefit B.V. statutair gevestigd te Alkmaar, kantoorhoudende te (1821 BN) Alkmaar aan de Edisonweg 4 A, ingeschreven bij de KvK onder nummer 66810140, e-mailadres: hallo@orangefit.nl, telefoonnummer: +31(0)72 5822351

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen, mits geschreven met een hoofdletter, in de navolgende betekenis gebruikt:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;

Orangefit: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Orangefit B.V. handelende onder de namen ‘Orangefit’ en ‘Orangefit Nutrition’, statutair gevestigd te Alkmaar en ingeschreven bij de KvK onder nummer 66810140;

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen;

Partijen: Orangefit en de Wederpartij gezamenlijk;

Product: een zaak dan wel alle zaken die onderwerp is/zijn van de Overeenkomst;

Wederpartij: de partij die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep waarmee Orangefit een Overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 2 – Werkingssfeer Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Orangefit en op de Overeenkomst.

2.2 De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden niet bindend mocht zijn of worden, ongeacht de grond, dan blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd tussen Partijen van kracht. Partijen verplichten zich in dat geval om de niet-bindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel bindend is en die gelet op het doel en de strekking van de Algemene Voorwaarden zo min mogelijk afwijkt van de niet-bindende bepaling.

2.4 Afwijkingen ten aanzien van de Algemene Voorwaarden binden Orangefit alleen dan indien dit schriftelijk door Orangefit is aanvaard.

Artikel 3 – Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Orangefit zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Orangefit worden herroepen.

3.2 Indien er in de aanbieding door Orangefit een termijn voor aanvaarding is gesteld dan vervalt de aanbieding in ieder geval zodra deze termijn is verlopen.

3.3 Iedere aanbieding van Orangefit geldt zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen gelden niet voor toekomstige orders of nabestellingen.

3.4 Orangefit kan niet aan enige aanbieding worden gehouden indien de Wederpartij er redelijkerwijs vanuit mocht gaan dat de aanbieding onjuist was, dan wel wist of had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Indien een aanvaarding door de Wederpartij, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding van Orangefit opgenomen aanbod dan is Orangefit daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Orangefit anders aangeeft.

3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Orangefit niet tot levering van een deel van het in de aanbieding begrepen Product tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming, afwijking en wijziging Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand door de (tijdige) aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod van Orangefit.

4.2 Een afwijking respectievelijk wijziging van de Overeenkomst bindt Orangefit alleen dan indien dit tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen.

4.3 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd dan zal Orangefit aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed zal zijn op de aanvankelijk opgegeven prijs. Hierbij zal Orangefit proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Artikel 5 – Uitvoering overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering hiervan door Orangefit noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen en/of aan te vullen, dan stelt Orangefit de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen alsdan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

5.2 Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, dan kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. In dat geval zal Orangefit de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

5.3 Indien een wijziging van en/of aanvulling op de Overeenkomst financiële dan wel andere (kwantitatieve en/of kwalitatieve) gevolgen zal hebben, dan zal Orangefit de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

5.4 Indien bij het aangaan van de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen dan zal Orangefit aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed zal zijn op de aanvankelijk opgegeven prijs. Hierbij zal Orangefit proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

5.5 De Wederpartij dient tijdig alle gegevens of instructies te verstrekken die noodzakelijk zijn voor Orangefit om haar verplichtingen uit de Overeenkomst uit te voeren. De Wederpartij dient eveneens tijdig alle gegevens of instructies te verstrekken waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor Orangefit om haar verplichtingen uit de Overeenkomst uit te voeren. Indien de Wederpartij deze gegevens of instructies niet of niet tijdig verstrekt dan heeft Orangefit het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Eventuele extra kosten die het gevolg zijn van de hierdoor veroorzaakte vertraging komen geheel voor rekening van de Wederpartij.

5.6 Indien het Product niet (langer) leverbaar is dan stelt Orangefit de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien de Wederpartij reeds een bedrag heeft (aan)betaald dan stort Orangefit dit bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na deze melding terug.

Artikel 6 – Prijzen

6.1 De prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij door Orangefit uitdrukkelijk anders is aangegeven. Orangefit vermeldt de eventueel verschuldigde verpakkings-, bezorg-, verzend- en/of administratiekosten.

6.2 Voor verzendingen naar het buitenland kan door Orangefit een toeslag in rekening worden gebracht.

6.3 Indien zich tussen het moment van het sluiten van de Overeenkomst en het moment van nakoming door Orangefit van haar verplichting(en) uit hoofde van de Overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen, zoals met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, grondstoffen en/of transportkosten, dan is Orangefit gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de Wederpartij.

Artikel 7 – Levering

7.1 Levering vindt plaats doordat het Product in de macht wordt gebracht van de Wederpartij. Na levering gaat het risico van het Product over op de Wederpartij.

7.2 Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres.

7.3 De Wederpartij is verplicht het Product af te nemen op het moment dat het wordt aangeboden op het door de Wederpartij opgegeven adres.

7.4 Indien de Wederpartij het Product op de plaats van levering weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan zal het Product worden opgeslagen of teruggezonden naar Orangefit. De hiermee gemoeide kosten komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 8 – Leveringstermijnen

8.1 Orangefit zal de verwachte leveringstermijn van tevoren aan de Wederpartij mededelen.

8.2 Orangefit streeft er te allen tijde naar om te voldoen aan de opgegeven leveringstermijnen. Een leveringstermijn is altijd indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

8.3 Indien Orangefit gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij die noodzakelijk zijn voor de levering dan vangt de leveringstermijn pas aan nadat de Wederpartij deze gegevens of instructies aan Orangefit heeft verstrekt.

8.4 Bij een overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Orangefit schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Orangefit alsnog een redelijke termijn wordt geboden om het Product te leveren.

8.5 Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is of anderszins is gebleken dat Orangefit haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. In dat geval heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst, buitengerechtelijk, te ontbinden.

Artikel 9 – Risico-overgang

9.1 Na levering gaat het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van het Product over op de Wederpartij.

9.2 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van het Product gaat tevens over op de Wederpartij op het moment dat het Product aan een door de Wederpartij aangewezen derde ter beschikking wordt gebracht dan wel indien het Product niet kan worden bezorgd door toedoen van de Wederpartij als bepaald in artikel 7.4 van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 10 – Betaling

10.1 Tenzij Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst anders zijn overeengekomen, dient betaling door de Wederpartij te geschieden binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum op de door Orangefit aan te geven wijze.

10.2 De Wederpartij is gehouden de uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen aan Orangefit te voldoen. De Wederpartij komt uitdrukkelijk niet de bevoegdheid toe om de betalingsverplichting op te schorten dan wel te betalen middels verrekening.

10.3 Indien een betalingstermijn door de Wederpartij niet (tijdig) wordt nagekomen dan is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de Wederpartij over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van twee procent (2%) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat laatste geval geldt de wettelijke rente. De Wederpartij is, in geval van verzuim, tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Orangefit. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent (15%) over het verschuldigde, zulks met een minimum van vijfhonderd euro (€ 500,-) per geval. Onverminderd het voorgaande is de Wederpartij gehouden alle door Orangefit in redelijkheid te maken kosten te vergoeden, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand.

10.4 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele van de Wederpartij zijn de verplichtingen van de Wederpartij uit hoofde van de Overeenkomst jegens Orangefit onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

11.1 Het door Orangefit geleverde Product blijft eigendom van Orangefit totdat de Wederpartij al hetgeen hij op grond van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden is verschuldigd, deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

11.2 Zolang de eigendom van het Product niet is overgegaan op de Wederpartij, mag de Wederpartij het Product niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren.

Artikel 12 – Verplichtingen wederpartij

12.1 De Wederpartij is uitsluitend gerechtigd de Producten aan consumenten (eindgebruikers) te verkopen en te leveren.

Artikel 13 – Opschorting

13.1 Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Orangefit gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

13.2 Orangefit is voorts bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten indien:

– na het sluiten van de Overeenkomst Orangefit omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij diens verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig zal nakomen;

– de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichting(en) uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Orangefit kan worden gevergd.

Artikel 14 – Ontbinding

14.1 Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan is Orangefit gerechtigd de Overeenkomst per direct te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

14.2 Voorts is Orangefit gerechtigd de Overeenkomst per direct te ontbinden, indien:

– na het sluiten van de Overeenkomst Orangefit omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichting(en) uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig zal nakomen;

– de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichting(en) uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij van Orangefit niet langer kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

– zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Orangefit kan worden gevergd;

– de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient dan wel de Wederpartij wordt geconfronteerd met een beslag op het geheel of een aanzienlijk deel van zijn eigendom.

14.3 Ontbinding van de Overeenkomst op de voet van dit artikel geschiedt door middel van een buitengerechtelijke schriftelijke kennisgeving.

14.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden dan zijn de vorderingen van Orangefit op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

14.5 Indien Orangefit de Overeenkomst op de voet van dit artikel ontbindt dan is Orangefit nimmer schadeplichtig jegens de Wederpartij.

14.6 Indien de Overeenkomst op de voet van dit artikel wordt ontbonden dan is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Orangefit als gevolg hiervan geleden schade.

Artikel 15 – Overmacht

15.1 Onder overmacht van Orangefit wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast datgene dat in de wet en jurisprudentie daaronder wordt begrepen: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede alle van buiten komende oorzaken en iedere andere omstandigheid waarop Orangefit geen invloed kan uitoefenen en als gevolg waarvan zij niet in staat is, dan wel in redelijkheid niet van Orangefit kan worden verlangd, de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.

15.2 Orangefit is ook gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die voor Orangefit overmacht oplevert, intreedt nadat Orangefit zijn verbintenis jegens de Wederpartij had moeten nakomen.

15.3 Zowel Orangefit als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten.

15.4 Indien de overmachtsperiode langer duurt dan twee (2) maanden of ingeval van blijvende overmacht is iedere Partij gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van een buitengerechtelijke schriftelijke kennisgeving, te ontbinden zonder dat Partijen jegens elkaar aanspraak kunnen maken op schadevergoeding.

15.5 Indien de overmachtssituatie van tijdelijke aard is, behoudt Orangefit zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie.

15.6 Indien Orangefit ten tijde van het intreden van de overmachtssituatie zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze alsnog zal kunnen nakomen en dit zelfstandige waarde toekomt, is Orangefit gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk nog na te komen gedeelte separaat te factureren aan de Wederpartij. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 16 – Garanties

16.1 Orangefit garandeert dat het geleverde Product beantwoordt aan de Overeenkomst. Orangefit garandeert tevens dat het geleverde Product voldoet aan de gebruikelijke eisen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden, alsmede dat het Product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

16.2 De garantie gaat in vanaf het moment van de levering van het Product en duurt zes (6) maanden, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of Partijen anders zijn overeengekomen.

16.3 Na verloop van de garantietermijn komen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- en verzendkosten, voor rekening van de Wederpartij.

16.4 Indien het geleverde Product door een derde, niet zijnde Orangefit, is geproduceerd dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt.

16.5 Indien het geleverde Product niet voldoet en de garantietermijn nog niet is verlopen dan zal Orangefit het Product binnen een redelijke termijn na het schriftelijk inroepen door de Wederpartij van de garantie het Product kosteloos vervangen of herstellen.

16.6 Iedere garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik, niet normaal gebruik dan wel door gebrek aan zorgvuldigheid, of het gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde Product hebben aangebracht. Evenmin staat Orangefit in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

16.7 De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Orangefit geen invloed op uit kan oefenen.

Artikel 17 – Onderzoek en reclame

17.1 De Wederpartij is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen zeven (7) dagen daarna, op gebreken te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

17.2 Zichtbare gebreken en tekorten dienen binnen zeven (7) dagen na de levering van het Product schriftelijk aan Orangefit te worden gemeld. Het gebrekkige Product dient vervolgens samen met het aankoopbewijs door de Wederpartij te worden teruggestuurd naar Orangefit, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

17.3 Niet-zichtbare gebreken en tekorten dienen binnen zeven (7) dagen na de ontdekking hiervan aan Orangefit schriftelijk te worden gemeld. Het gebrekkige Product dient vervolgens samen met het aankoopbewijs door de Wederpartij te worden teruggestuurd naar Orangefit, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

17.4 Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het Product of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de in dit artikel gestelde termijn(en) worden gemeld, tenzij uit alle relevante omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

17.5 De betalingsverplichting van de Wederpartij wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Orangefit binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrekkige Product.

17.6 Onverminderd de bepalingen van dit artikel en de rechten die uit dien hoofde aan de Wederpartij toekomen, is de Wederpartij evenwel niet gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden dan wel enige verplichting op te schorten.

17.7 Indien de Wederpartij niet tijdig reclameert dan verliest de Wederpartij alle rechten en bevoegdheden die hem op grond van de gebrekkigheid van het Product ten dienste stonden.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

18.1 Orangefit is jegens de Wederpartij nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade en bedrijfsschade, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – gederfde winst, bedrijfsstagnatie, verlies van goodwill en/of reputatieschade.

18.2 Orangefit is alleen voor directe schade aansprakelijk die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet aan de zijde van Orangefit.

18.3 Orangefit is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, indien Orangefit is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

18.4 Orangefit is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van door Orangefit ingeschakelde derden.

18.5 De Wederpartij dient de schade waarvoor Orangefit aansprakelijk kan worden gehouden zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen tien (10) dagen na het ontstaan van de schade aan Orangefit te melden, een en ander op straffe van verval van enig recht op vergoeding van de schade.

18.6 Indien en voor zover met inachtneming van dit artikel op Orangefit enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is de aansprakelijkheid van Orangefit uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de (aansprakelijkheids)verzekeraar van Orangefit in het betreffende geval wordt uitbetaald.

18.7 Indien bij aansprakelijkheid van Orangefit de (aansprakelijkheids)verzekeraar van Orangefit niet tot uitkering overgaat van enig bedrag, om welke reden dan ook, dan is iedere aansprakelijkheid van Orangefit beperkt tot de koopprijs die de Wederpartij heeft betaald op grond van de Overeenkomst, zulks evenwel met een maximum van vijf duizend euro (€ 5.000,--) per gebeurtenis of reeks gebeurtenissen met een zelfde oorzaak.

18.8 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Orangefit vervalt één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt

Artikel 19 – Vrijwaring

19.1 De Wederpartij vrijwaart Orangefit voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en die aan de Wederpartij toerekenbaar is.

19.2 Indien Orangefit door derden mocht worden aangesproken dan is de Wederpartij gehouden Orangefit, zowel in als buiten rechte, bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Orangefit en derden komen voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 20 – Verjaringstermijn

20.1 Voor alle vorderingen jegens Orangefit en de door Orangefit (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

20.2 Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van het Product aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Orangefit heeft ingelicht over het gebrek van het Product.

Artikel 21 – Toepasselijk recht en geschillen

21.1 Op de Overeenkomst en haar rechtsgevolgen is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn vestiging in het buitenland heeft.

21.2 In het geval van geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst is in eerste instantie uitsluitend bevoegd de rechter van het arrondissement Noord-Holland, locatie Alkmaar.

21.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 22 – Vindplaats

22.1 De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 66810140.